KİTABLAR (Əski Azərbaycan əlifbasında)

 • Haqqında

  Qərardadnamə. Bakı Quberniyasından Quba uyezdində müsəlman nücəbalarına, yəni bəylərinə təəllüq olan mülklərdə sükna edən padşahlıq rəiyyətləri torpaq nizamına salmaq barəsində. Bakı, 1879
 • Haqqında

  Mirzə Məhəmməd Axundzadə. Şeyx Nizami. Gəncə, 1909
 • Haqqında

  Hacı Mir Ağasi Mir Möhsünzadə, Axund Yusif Talıbzadə. Təlimüş-şəriə. Bakı, 1910
 • Haqqında

  Şah Abbas və Xurşudbanu. Dörd məclisli və altı şəkilli opera. Müsənnif və bəstəkarı: Üzeyir bəy Hacıbəyov. Bakı, 1912
 • Haqqında

  Rza bəy Zaki. Oxuyun, qızlarım. Bakı, 1912
 • Haqqında

  Osmanlı tarixinin mühüm səhifələri. Osmanlıcadan döndərib yazanı: Mir Abbas Mir Bağırov. Bakı, 1913
 • Haqqında

  Əliabbas Müznib. Sibirya məktubatı. Vəzifeyi-bəşəriyyə. Bakı, 1913
 • Haqqında

  Aləmi-nisvan (Təsəttür ətrafında). Müntəxəbi: Nemət Bəsir. Bakı, 1914
 • Haqqında

  Yusif bəy Vəzirov. Azərbaycan muxtariyyəti. Bakı, 1918